วันจันทร์ที่ 27  มีนาคม 2560
 
 
 
 
 
Guest Book
Administration
Products
Academic
Conference
Training
Webboard
About Us
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันชีวโมเลกุลฯ
Web Mail Mahidol
Intranet ST
Plugins for WEB
E-Book
Link Engineer
Research Group
 
 
 
You are the visitor
Biomedical number
 
         
 
  ::    ยินดีต้อนรับสู่...  Home page ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์   สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล   มหาวิทยาลัยมหิดล    ::    
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเครื่องมือแพทย์สําหรับช่างและผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์

“หลักสูตรระยะสั้น 1 สัปดาห์”
  


เรื่อง "การบริหารจัดการและการ ทดสอบเครื่องมือแพทย์"
          (Medical Equipment Management and Testing)

            ระหว่างวันที่ 27 - 31 มีนาคม 2560     

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ สิรินทร์ พิบูลนิยม
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Download ระเบียบการ
ตรวจสอบรายชื่อ

เชิญเข้าร่วมการอบรมสัมมนาวิชาการ  รุ่นที่ 35, รุ่นที่ 36

เรื่อง “การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยภาวะวิกฤติสำหรับพยาบาล”

          รุ่นที่ 35  ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560   

          รุ่นที่ 36  ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2560   

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ สิรินทร์ พิบูลนิยม
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Download ระเบียบการ


เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 

การประชุมวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ (ครั้งที่ 29)

เรื่อง "เครื่องมือแพทย์กับผู้ป่วยวิกฤติ โรคมะเร็งและโรคไต 2560"

            ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2560

ณ ห้องประชุมกษัตริย์ศึก 3 ชั้น 4 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์
ถนนพระราม 6 ปทุมวัน กรุงเทพฯ

Download ระเบียบการ
 

View My Stats