คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
 
 
 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.)
สภาวิศวกร
 
 
 
 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(NSTDA)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(NECTEC)
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
(BIOTEC)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
(MTECH)
 
 
 
 
Institution of Chemical Engineering
(ICHEME)
The American Institute of Chemical Engineers
(AIChE)
Royal Society of Chemistry
(RSC)
American Chemical Society
(ACS)
Royal Australian Chemical Institute
(RACI)
Institution of Civil Engineers
(ICE)
The American Society of Civil Engineers
(ASCE)
The Institution of electrical engineers
(IEE)
Institute of electrical and electronics engineers
(IEEE)
The Institute of Electronics , Information and communication engineers
(IEICE)
The American society of mechanical engineers
(ASME)
Institution of mechanical engineers
(IMECHE)
 
 
หมายเหตุ  หากมี Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกรุณาระบุ URL ใน GreatBook ด้วยครับ