ข่าว/กิจกรรม

อบรมพยาบาล ICU
กำลังเปิดรับสมัครรุ่นที่ 40
ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม–8 พฤศจิกายน 2562
อบรมช่างและผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์

 

ประชุมวิชาการ
อุปกรณ์การแพทย์ ครั้งที่ 31
เรื่อง สมาร์ทฮอสพิทัล และเฮลท์แคร์ 4.0
ระหว่างวันที่ 1–2 สิงหาคม 2562
รายชื่อผู้เข้าประชุม 12 ก.ค.62

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ เป็นศูนย์วิจัยที่อยู่ภายใต้สังกัดของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มีพันธกิจหลักสำคัญที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องกันมาโดยตลอดในระยะเวลามากกว่า 30 ปีคือการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นทางด้านเครื่องมือแพทย์ให้กับพยาบาลที่ปฏิบัติงานประจำอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤต (หลักสูตร 2 สัปดาห์เรื่องการใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยภาวะวิกฤติสำหรับพยาบาล) และช่างเครื่องมือแพทย์หรือผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์ (หลักสูตร 1 สัปดาห์) หลักสูตรต่างๆ เช่นหลักสูตรเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นสำหรับช่าง, หลักสูตรเครื่องช่วยหายใจหลักสูตรเร่งรัดสำหรับช่าง, หลักสูตรการจัดระบบและบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมวิชาการประจำปีทางด้านอุปกรณ์การแพทย์เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางด้านเครื่องมือแพทย์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเป็นประจำ