ข่าว/กิจกรรม

อบรมพยาบาล ICU
กำลังเปิดรับสมัครรุ่นที่ 40
ตรวจสอบรายซื่อ รุ่นที่ 39  15/05/62

*** หมายเหตุรุ่นที่ 39 ปิดรับสมัครแล้วครับ

อบรมช่างและผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์

 

ประชุมวิชาการ

 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ เป็นศูนย์วิจัยที่อยู่ภายใต้สังกัดของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มีพันธกิจหลักสำคัญที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องกันมาโดยตลอดในระยะเวลามากกว่า 30 ปีคือการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นทางด้านเครื่องมือแพทย์ให้กับพยาบาลที่ปฏิบัติงานประจำอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤต (หลักสูตร 2 สัปดาห์เรื่องการใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยภาวะวิกฤติสำหรับพยาบาล) และช่างเครื่องมือแพทย์หรือผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์ (หลักสูตร 1 สัปดาห์) หลักสูตรต่างๆ เช่นหลักสูตรเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นสำหรับช่าง, หลักสูตรเครื่องช่วยหายใจหลักสูตรเร่งรัดสำหรับช่าง, หลักสูตรการจัดระบบและบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมวิชาการประจำปีทางด้านอุปกรณ์การแพทย์เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางด้านเครื่องมือแพทย์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเป็นประจำ