ประชุมวิชาการปีปัจจุบัน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์มีพันธกิจที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องกันมาตลอดในระยะเวลามากกว่า 30 ปีคือการจัดประชุมวิชาการประจำปีทางด้านอุปกรณ์ชีวการแพทย์ (Biomedical Instrumentation Annual Academic Conference) เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับทางด้านอุปกรณ์ชีวการแพทย์ ทั้งในเรื่องของหลักการทำงาน การใช้ การดูแลบำรุงรักษา การบริหารจัดการ ตลอดจนกระทั่งองค์ความรู้ต่างๆที่ทันสมัย เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาจารย์ นักศึกษา โดยเป็นการดำเนินการร่วมกันกับสมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย (Thai Association for Medical Instrumentation) ซึ่งในแต่ละปีมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 200 คน ต่อเนื่องกันตลอดมา