ประชุมวิชาการที่ผ่านมา

ครั้งที่ ปี พ.ศ. หัวข้อหลัก วันที่/เดือน/ปี สถานที่
30 2561 การบริหารจัดการระงับความปวดและการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง 2–3 ส.ค. 2561 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพฯ
29 2560 เครื่องมือแพทย์กับผู้ป่วยวิกฤติ โรคมะเร็งและโรคไต 2560 3–4 ส.ค. 2560 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพฯ
28 2559 พัฒนาการการดูแลผู้ป่วยวิกฤตและเครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวข้อง 4–5 ส.ค. 2559 โรงแรมรอยัลซิตี้, กรุงเทพฯ
27 2558 ความก้าวหน้าของเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ดูแลผู้ป่วยไอซียู วิกฤติ และมะเร็ง 26–27 ก.พ. 2558 โรงแรม เอส ดี อเวนิว, กรุงเทพฯ
26 2556 การดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤติและเครื่องมือแพทย์กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1–2 ส.ค. 2556 โรงแรม ดิเอมเมอรัล, กรุงเทพฯ
25 2555 การดูแลผู้ป่วยวิกฤติและเครื่องมือแพทย์ในไอซียูฝ่าภัยพิบัติโลกปี 2012 9–10 ส.ค. 2555 โรงแรม ดิเอมเมอรัล, กรุงเทพฯ
24 2554  Advance in Medical Technology and Critical Care Equipment 4–5 ส.ค. 2554  โรงแรม ดิ เอ วัน, จังหวัดชลบุรี
23 2553 เครื่องมือแพทย์สำหรับผู้ป่วยภาวะวิกฤตและ E Health Care 5-6 ส.ค. 2553 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพฯ
22 2552 E Health Care and Emergency Equipment for Aging Patient 6-8 ส.ค. 2552 โรงแรมดิเอ็มเพรส, จังหวัดเชียงใหม่
21 2551 เครื่องมือแพทย์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤติจากภาวะอุบัติภัย 31 ก.ค.-1 ส.ค. 2551 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพฯ
20 2550 ความก้าวหน้าของเครื่องมือแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤติ 2–5 ส.ค. 2550 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพฯ
19 2549 เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤติสู่การดูแลที่บ้าน 3–4 ส.ค. 2549 โรงแรมลองบีช จังหวัดเพชรบุรี
18 2548 ความก้าวหน้าและการบริหารจัดการเครื่องมือที่ใช้ในผู้ป่วยวิกฤติและในภาวะภัยพิบัติ 18-19 ส.ค. 2548 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี  กรุงเทพฯ
17 2547 แนวโน้มของเทคโนโลยีการแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ 11-12 พ.ย. 2547 โรงแรม เอส ดี อเวนิว, กรุงเทพฯ
16 2546 ICU Instrumentation in Gen. 7 20-21 พ.ย. 2546 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพฯ
15 2545 ความก้าวหน้าของอุปกรณ์การแพทย์ใน ICU กับระบบรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 21-22 พ.ย. 2545 โรงแรมรอยัลซิตี้, กรุงเทพฯ
14 2544 อุปกรณ์การแพทย์กับระบบรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (GEN 7 in HA) 20-23 พ.ย. 2544 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
13 2544 อุปกรณ์การแพทย์กับระบบรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 7-9 ก.พ. 2544 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
12 2543 อุปกรณ์การแพทย์สำหรับผู้สูงอายุและนิทรรศการอุปกรณ์การแพทย์ 18-20 ม.ค. 2543 โรงแรมรอยัลซิตี้, กรุงเทพฯ
11  2542 อุปกรณ์การแพทย์เพื่อการพึ่งตนเองในปี 2000  19-20 ม.ค. 2542 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  นครปฐม
10
9 2538 อุปกรณ์การแพทย์ยุคโลกาภิวัตน์ 20-21 ธ.ค. 2538 โรงแรม เอส ดี อเวนิว, กรุงเทพฯ