บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์
วท.ม.อุปกรณ์ชีวการแพทย์
ตำแหน่ง : หัวหน้าศูนย์
E-Mail : yongyuth.kaj@mahidol.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทร สรรพานิช
วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
E-Mail : arthorn.san@mahidol.ac.th
นายวัชระ สร้อยคำ
วท.ม.อุปกรณ์ชีวการแพทย์
ตำแหน่ง : นักปฏิบัติการวิจัย
E-Mail : watchara.sro@mahidol.ac.th
นายกุศล เพ็ชรทรัพย์
วท.ม.อุปกรณ์ชีวการแพทย์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิจัย
E-Mail : kuson.pes@mahidol.ac.th
นางพิมลพัตร์ บรรลือโชคชัย
B.A. ( Management )
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
E-Mail : pimolpatra.bun@mahidol.ac.th
นายชะเอม ไพเราะ
วท.ม.อุปกรณ์ชีวการแพทย์
ตำแหน่ง : ช่างอิเล็กทรอนิกส์
E-Mail : chaaim.pha@mahidol.ac.th
นายวีรศักดิ์ อังคณานุวัฒน์
อสบ.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
ตำแหน่ง : ช่างอิเล็กทรอนิกส์
E-Mail : wirasak.ang@mahidol.ac.th
นายชูเกียรติ คงคานนท์
B.Ed. ( Industrial Design )
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค(ผู้ชำนาญงาน)
E-Mail : chookiat.kho@mahidol.ac.th
นายนพดล มาชมสมบูรณ์
B.Ed. ( Industrial Design )
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค(ผู้ชำนาญงาน)
E-Mail : nopadon.mac@mahidol.ac.th

ที่ปรึกษาศูนย์ฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศรี ดาวฉาย
E-Mail : s.daochai@gmail.com
พิเชฐ พงศาภักดี
E-Mail : pichet.pon@mahidol.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไชยณพัฒน์ อภัยวงศ์
E-Mail : tortrakool.apa@mahidol.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุเมธี ธนังกุล
E-Mail : sumethee.tha@mahidol.ac.th