บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยุทธ  ขจรปรีดานนท์
วท.ม.(อุปกรณ์ชีวการแพทย์)
ตำแหน่ง : หัวหน้าศูนย์
E-Mail : yongyuth.kaj@mahidol.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทร สรรพานิช
วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
E-Mail : arthorn.san@mahidol.ac.th
  ดร.พิมพ์วลัญช์  เตไชยกูล
Ph.D (Chemistry)
ตำแหน่ง : นักวิจัย
E-Mail : pimwalan.tec@mahidol.ac.th
นายวัชระ  สร้อยคำ
วท.ม.(อุปกรณ์ชีวการแพทย์)
ตำแหน่ง : นักปฏิบัติการวิจัย
E-Mail : watchara.sro@mahidol.ac.th
นายกุศล  เพ็ชรทรัพย์
วท.ม.(อุปกรณ์ชีวการแพทย์)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิจัย
E-Mail : kuson.pes@mahidol.ac.th
นางพิมลพัตร์  บรรลือโชคชัย
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
E-Mail : pimolpatra.bun@mahidol.ac.th
นายชะเอม  ไพเราะ
วท.ม.(อุปกรณ์ชีวการแพทย์)
ตำแหน่ง : ช่างอิเล็กทรอนิกส์
E-Mail : chaaim.pha@mahidol.ac.th
นายวีรศักดิ์  อังคณานุวัฒน์
อส.บ.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
ตำแหน่ง : ช่างอิเล็กทรอนิกส์
E-Mail : wirasak.ang@mahidol.ac.th
นายชูเกียรติ  คงคานนท์
ศษ.บ. (การออกแบบอุตสาหกรรม)
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค(ผู้ชำนาญงาน)
E-Mail : chookiat.kho@mahidol.ac.th
นายนพดล  มาชมสมบูรณ์
ศษ.บ. (การออกแบบอุตสาหกรรม)
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค(ผู้ชำนาญงาน)
E-Mail : nopadon.mac@mahidol.ac.th

ที่ปรึกษาศูนย์ฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศรี  ดาวฉาย
E-Mail : s.daochai@gmail.com
อาจารย์ พิเชฐ  พงศาภักดี
E-Mail : pichet.pon@mahidol.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไชยณพัฒน์  อภัยวงศ์
E-Mail : tortrakool.apa@mahidol.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุเมธี  ธนังกุล
E-Mail : sumethee.tha@mahidol.ac.th