อบรมพยาบาล

อบรมพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤต (Training course for ICU Nurse)

เชิญ  เข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการ
เรื่อง  “การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤติสำหรับพยาบาล

รุ่นที่ 39 ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม–7 มิถุนายน 2562
รุ่นที่ 40 ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม–8 พฤศจิกายน 2562

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

Download ระเบียบการอบรม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ ได้มีการจัดอบรมหลักสูตร “การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยภาวะวิกฤติสำหรับพยาบาล” ขึ้น โดยเป็นหลักสูตรระยะสั้น (2 สัปดาห์) ทางด้านเครื่องมือแพทย์ให้กับพยาบาลที่ปฏิบัติงานประจำอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤต ที่เน้นหนักไปที่หลักการทำงานของเครื่อง การใช้งาน การดูแลบำรุงรักษาและบริหารจัดการเครื่องมือที่สามารถกระทำได้เองโดยผู้ใช้งานเครื่อง โดยเป็นการดำเนินงานร่วมกับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุมทั้งระบบงานในหอผู้ป่วยวิกฤต เครื่องมือสำคัญที่อยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤตทั้งเครื่องมือในระบบการไหลเวียนโลหิต เครื่องมือในระบบการหายใจ เครื่องมือที่หอผู้ป่วยวิกฤตเด็ก และความรู้ทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกระทั่งความปลอดภัยและอันตรายทางไฟฟ้า วิทยากรในการอบรมจะมาจากคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และบริษัทผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ชั้นนำ ผู้ที่สอบผ่านการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองของการผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลและฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และยังได้รับหน่วยกิตคะแนนการศึกษาต่อเนื่องจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ สภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข

การอบรมจะจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี ปีละ 2 รอบ รอบแรกประมาณช่วงเดือนพฤษภาคม และรอบที่สองประมาณช่วงเดือนตุลาคม ณ ห้องประชุมสิรินทร์ พิบูลนิยม อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม