อบรมช่างเครื่องมือแพทย์

อบรมช่าง/ผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์ (Training course for medical equipment technician)


หลักสูตรระยะสั้น (1 สัปดาห์) สำหรับช่างและผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์ เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมที่จัดขึ้นสำหรับช่างเครื่องมือแพทย์และผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในโรงพยาบาล ตลอดจนกระทั่งบริษัทที่จัดจำหน่าย ซ่อม บำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ เนื้อหาของหลักสูตรนอกจากจะครอบคลุมหลักการทำงานของเครื่องมือแพทย์ การซ่อม ดูแลรักษา การสอบเทียบและบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์แล้ว ยังรวมไปถึงความรู้ทางสรีรวิทยาที่จำเป็นสำหรับช่างเครื่องมือแพทย์อีกด้วย หลักสูตรระยะสั้นสำหรับช่างเครื่องมือแพทย์ ประกอบด้วย

-หลักสูตร“เครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นสำหรับช่าง”

-หลักสูตร“เครื่องช่วยหายใจหลักสูตรเร่งรัดสำหรับช่าง”

-หลักสูตร“การจัดระบบและบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล”