อบรมช่างเครื่องมือแพทย์

อบรมช่าง/ผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์ (Training course for medical equipment technician)

เชิญ  เข้าร่วมอบรมเครื่องมือแพทย์สำหรับช่างและผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์
เรื่อง  “เครื่องช่วยหายใจหลักสูตรเร่งรัดสาหรับช่าง
(Ventilator Intensive Course for Technicians)

ระหว่างวันที่ 18–22 มีนาคม 2562

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

Download ระเบียบการอบรม ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน

หมายเหตุ ปิดรับสมัครแล้วครับ

หลักสูตรระยะสั้น (1 สัปดาห์) สำหรับช่างและผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์ เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมที่จัดขึ้นสำหรับช่างเครื่องมือแพทย์และผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในโรงพยาบาล ตลอดจนกระทั่งบริษัทที่จัดจำหน่าย ซ่อม บำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ เนื้อหาของหลักสูตรนอกจากจะครอบคลุมหลักการทำงานของเครื่องมือแพทย์ การซ่อม ดูแลรักษา การสอบเทียบและบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์แล้ว ยังรวมไปถึงความรู้ทางสรีรวิทยาที่จำเป็นสำหรับช่างเครื่องมือแพทย์อีกด้วย หลักสูตรระยะสั้นสำหรับช่างเครื่องมือแพทย์ ประกอบด้วย

-หลักสูตร“เครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นสำหรับช่าง”

-หลักสูตร“เครื่องช่วยหายใจหลักสูตรเร่งรัดสำหรับช่าง”

-หลักสูตร“การจัดระบบและบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล”