Conference
ICU for Nurse
Medical Basic
Physical Therapeutic
NICU
Ventilator
 
 
 
 
 
          หลักการและเหตุผล
ในสภาพการณ์ปัจจุบันนี้ เครื่องมือแพทย์เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการตรวจวินิจฉัยโรค การบำบัดรักษาตลอดจนการช่วยชีวิตผู้ป่วย โดยหลักการและหลักการปฏิบัติ สามารถใช้เครื่องมือแพทย์ได้ ก็คือ แพทย์, พยาบาลและผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับการอบรมอย่างดีให้มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือแพทย์แต่ละชนิด
เครื่องมือแพทย์สำหรับผู้ป่วยภาวะวิกฤติ จึงนับได้ว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ ที่ใช้สำหรับช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มีอาการของพยาธิสภาพรุนแรงเฉียบพลันซับซ้อนหรือสภาวะการณ์ที่ช่วยตัวเองไม่ได้ ดังนั้นอุปกรณ์การแพทย์สำหรับผู้ป่วย ภาวะวิกฤติและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน จึงเข้ามามีความสำคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วยอย่างทันท่วงทีและเหมาะสม
การจัดอบรมในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายในเชิงวิเคราะห์ และปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของอุปกรณ์การแพทย์และบุคลากรผู้ใช้เครื่อง (พยาบาล) ให้มีความพร้อมใช้งานตลอดจนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ที่อาจเกิดขึ้นได้ ในขณะปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะต่างๆ กัน ด้วยความมั่นใจและมีความปลอดภัยสูงสุด
          วัตถุประสงค์
- เพิ่มความมั่นใจและขีดความสามารถของบุคลากรผู้ใช้เครื่อง
- ให้มีความเข้าใจหลักการทำงาน, การใช้งาน ตลอดจนการบำรุงรักษาเครื่องมืออย่างถูกวิธีมากยิ่งขึ้น
- ให้มีความสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น ในด้านการใช้งานของเครื่องมือช่วยชีวิต ได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง พร้อมทั้งการวางแผนบริหารจัดการเครื่องมืออย่างมีประสิทธิ ภาพต่อไป
- ช่วยลดอัตราเสี่ยงจากการใช้งานอุปกรณ์ทั้งต่อบุคลากรและตัวผู้ป่วยเอง
- สามารถวิเคราะห์หลักการและเหตุผล ในการจัดหาอุปกรณ์การแพทย์เพื่อใช้งาน ได้อย่างคุ้มค่าและตรงตามเป้าหมายการใช้งานมากที่สุด
- บุคลากรได้มีโอกาสหาประสบการณ์ใหม่ จากการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน
 
 
View My Stats